tieto obchodné podmienky definujú podmienky poskytovania služieb systému na správu vernostného programu a jeho jednotlivých variantov (edícií) a doplnkových služieb s ním súvisiacich (ďalej len „podmienky poskytovania služby“), ktoré poskytuje spoločnosť Benefito s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) na stránkach www.benefito.sk a www.benefyto.cz.

Tieto podmienky poskytovania služby sú platné od 20.11.2023, rušia všetky predchádzajúce znenia týchto podmienok a nahrádzajú ich týmito novými ustanoveniami.

Používanie systému na správu vernostného programu je dobrovoľné. Každý užívateľ musí vyjadriť svoj súhlas s týmito podmienkami poskytovania služby ešte pred začatím jej používania. Ak s uvedenými podmienkami poskytovania služby nesúhlasíte, nemôžete službu používať.

1 Základné pojmy

1.1 Prevádzkovateľom systému na správu vernostného programu je:

Benefito s.r.o
Sídlo: Smreková 7, 080 01 Prešov
IČO: 512 517 28
DIČ: 212 065 7968
IČ DPH: SK2120657968
Deň zápisu: 4. 1. 2018
Obchodný register: Okresný súd Prešov, odd:Sro, číslo vložky: 35688/P

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/ 7721 597, fax č.: 051/ 7721 596, e-mail: pr@soi.sk.

Spoločnosť je platcom DPH

Kontaktný email: info@benefito.sk

(ďalej len predávajúci)

1.2 Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby na stránkach www.benefito.sk. Objednávateľ musí vo svojom administračnom konte, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť fakturačné údaje, prípadne iné kontaktné údaje a to najmä Obchodné meno, IČO, DIČ, ak je tak IČ DPH, adresa sídla, emailový a telefonický kontakt. Bez týchto údajov nemôže byť poskytovaná spoplatnená funkcionalita.

1.3 Používateľ je osoba, ktorá je klientom objednávateľa a bola ním zaradená do vernostného programu spravovaného Objednávateľom, ktorý využíva služby systému na správu vernostného programu

Platnosť podmienok poskytovania služby

 1. Tieto podmienky sú zverejnené na stránke: https://www.benefito.sk/obchodne-podmienky
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky poskytovania služby kedykoľvek zmeniť a to bez nutnosti predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
 3. Nové znenie automaticky nahrádza všetky predchádzajúce s okamžitou platnosťou. Prevádzkovateľ nie je povinný o tejto skutočnosti informovať objednávateľa.
 4. Ak objednávateľ nesúhlasí s novými platnými podmienkami poskytovania služby, nemôže ju ďalej používať.
 5. Objednávateľ potvrdením týchto podmienok používania služby udeľuje poskytovateľovi súhlas ich takýmto spôsobom kedykoľvek zmeniť a ak s ich novým znením nesúhlasí, okamžite prestane službu používať a to bez nároku na: akúkoľvek náhradu, poskytnutie už vytvorených údajov alebo finančnú kompenzáciu.
 6. Podmienky poskytovania služby sú považované za zverejnené a platné už len tým, že sú uvedené na stránke: https://www.benefito.sk/obchodne-podmienky. Je povinnosťou objednávateľa, aby si sám sledoval zmeny týchto podmienok.

Povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je povinný vyvinúť maximálne úsilie, aby zabezpečil, že vytvorené údaje v aplikácii konkrétnym používateľom neposkytne tretím stranám.
 2. Poskytovateľ poskytuje služby na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

Povinnosti objednávateľa

 1. Objednávateľ je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje pred prístupom tretích strán. Ak dôjde ku škode prevádzkovateľa z dôvodu prístupu tretích strán k službe na správu vernostného programu na základe získaných prihlasovacích údajov od objednávateľa, prevádzkovateľ za takéto škody nezodpovedá a objednávateľ nemá nárok ich vymáhať od prevádzkovateľa.
 2. Objednávateľ je povinný zaplatiť za využité služby v zmysle aktuálne platného cenníka služieb, zverejneného na stránke https://benefito.sk/#pricing pre konkrétny štát a konkrétne služby. V prípade, že sa objednávateľ omešká so splatnosťou o viac ako 14 dní, prevádzkovateľ má právo ukončiť poskytovanie všetkých služieb objednávateľovi. Objednávateľ nemá nárok na vymáhanie škôd od prevádzkovateľa, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s ukončením poskytovania služieb z dôvodu neuhradenia faktúr objednávateľom.

Podmienky poskytovania služieb systému na správu vernostného programu

 1. Prevádzkovateľ nezaručuje, že služba bude vždy dostupná. Vyvýja však maximálne technické úsilie, spolu s partnermi, na zabezpečenie a dostupnosť nepretržitej prevádzky 24/7.
 2. Na využívanie služieb systému na správu vernostného programu je potrebné internetové pripojenie, kompatibilné zariadenie s kompatibilným operačným systémom a internetovým prehliadačom, ktorých špecifikácia je nasledovná:
  Internet Explorer verzia 10 a vyššie
  Mozilla Firefox všetky verzie
  Opera všetky verzie
  Safari všetky verzie
  Google Chrome všetky verzie
  Tieto požiadavky sa môžu meniť v závislosti od vývoja aplikácie.

Osobitné podmienky pre systém na správu vernostného programu pri funkciách a edíciách poskytovaných zadarmo

 1. Služba je poskytovaná objednávateľovi zadarmo. Prevádzkovateľ nie je povinný túto službu používateľovi zabezpečiť.
 2. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie tejto služby bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Prevádzkovateľ nie je povinný objednávateľa o tejto skutočnosti informovať.
 3. Prevádzkovateľ nie je povinný objednávateľovi poskytnúť technickú podporu, ani konzultácie.
 4. Objednávateľ nemá žiaden nárok na vytvorené údaje.

Osobitné podmienky pre systém na správu vernostného programu pri funkciách a edíciách poskytovaných podľa aktuálneho cenníka

 1. Pre využívanie spoplatnených služieb je nutné pravdivo vyplniť údaje o objednávateľovi a to najmä Obchodné meno, IČO, DIČ, ak je tak IČ DPH, adresa sídla, emailový a telefonický kontakt. Bez týchto údajov nemôže byť poskytovaná spoplatnená funkcionalita.
 2. Prevádzkovateľ je povinný objednávateľovi poskytnúť technickú podporu, a konzultácie a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vady vo funkcionalite zistené počas spoplatneného obdobia odstrániť v lehote 2 dní od ich oznámenia objednávateľom.
 4. Objednávateľ môže prostredníctvom služby GOPAY – uhradiť vybraný paušál platobnou kartou bezprostredne po jeho zvolení.
  Pri úhrade platobnou kartou objednávateľ získava výhody vybraného paušálu po celú dĺžku trvania predplatného bez ďalšieho doplatku.
  Prevádzkovateľ prehlasuje, že platobné služby pre platobné metódy, konkrétne platby pomocou platobných kariet zaisťuje pre prevádzkovateľa spoločnosť GOPAY, s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768. Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spis. zn. C/11030. Deň zápisu: 29. apríla 2002. Spoločnosť GOPAY poskytuje platobné služby z obchodného aj technického hľadiska a realizuje platobné transakcie na svoj účet a svoje obchodné meno. Ohľadom prípadných reklamácií a otázok o platobných transakciách môže užívateľ kontaktovať priamo spoločnosť GOPAY na tel. č.: +420 840 818 918 a emailovej adrese podpora@gopay.cz. Zákazník sa môže obrátiť priamo na poskytovateľa a na jeho technickú podporu.
Menu