Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá

K ochraně vašich osobních údajů přistupujeme zodpovědně a snažíme se zajistit při tom i vaše právo na informace.

Jako zákonný předpoklad slouží především zákon č.18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ao změně některých předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (dále jen GDPR).

Při zpracovávání osobních Vašich osobních údajů dodržujeme také zásady zákonnosti, omezení účelu osobních údajů, minimalizace rozsahu a uložení, správnosti, integrity, důvěrnosti a odpovědnosti.

Provozovatel osobních údajů.

Benefito s.r.o.
Adresa sídla: Smreková 6480/7, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Kontaktní údaje odpovědné osoby

Naše společnost vzhledem k rozsahu a předmětu své činnosti nemá povinnost stanovit odpovědnou osobu. Nicméně, pokud máte jakékoli dotazy v souvislosti s Vašimi osobními údaji, napište nám mail na info@benefito.sk telefonicky volejte na číslo 0911 311 213, nebo nás navštivte osobně na adrese naší společnosti.

Účel zpracování osobních údajů

Společnost potřebuje pro kvalitní poskytování svých služeb znát některé osobní údaje dotčených osob a potřebuje je poskytovat dalším příjemcům za účelem plnění zákonných povinností a zabezpečování služeb nejvyšší kvality.

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje za více účely:

Zpracování smluvních a předsmluvních závazků
Zpracování personální a mzdové agendy
Zpracování účetní agendy
Zabezpečení služby
Marketingové účely
Opatření pro odhalení korupční činnosti
Právní základ pro zpracování osobních údajů subjektů údajů:

Při zpracovávání osobních údajů společnost postupuje v souladu s platným a aktuálním zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (dále jen GDPR).

Právním základem zpracování osobních údajů je:

zvláštní právní předpisy a to zejména: zákon o sociálním pojištění, zákoník práce, platné mzdové a účetní předpisy, obchodní zákoník, občanský zákoník, živnostenský zákon, zákon o ochraně bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
souhlas dotyčné osoby se zpracováním osobních údajů a to v závislosti na účelu zpracování osobních údajů
plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba
zpracování osobních údajů na ochranu života, zdraví nebo majetku dotyčné osoby
oprávněný zájem společnosti

Společnost zpracovává osobní údaje bez souhlasu dotyčné osoby i tehdy, pokud:

a) účel zpracování osobních údajů, okruh dotčených osob a seznam osobních údajů nebo jejich rozsah stanoví přímo vykonatelný právně závazný akt Evropské unie, mezinárodní smlouva, kterou je Slovenská republika vázána, nebo tento zákon. Není-li seznam nebo rozsah osobních údajů stanoven, společnost může zpracovávat osobní údaje jen v rozsahu a způsobem, který je nezbytný k dosažení stanoveného účelu zpracování při dodržení základních povinností podle § 13 odst. 1 písm. 3 písm. a) až e) i) zákona o ochraně osobních údajů.
b) Společnost dále zpracovává osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby, jestliže účel zpracování osobních údajů, okruh dotčených osob a seznam osobních údajů stanoví zvláštní zákon a to jen v rozsahu a způsobem, který stanoví zvláštní zákon. Zpracovávané osobní údaje lze poskytnout, zpřístupnit nebo zveřejnit pouze tehdy, stanoví-li zvláštní zákon účel poskytování, zpřístupňování nebo zveřejňování, seznam osobních údajů, které lze poskytnout, zpřístupnit nebo zveřejnit, jakož i třetí strany, kterým se osobní údaje poskytují, popřípadě okruh příjemců, kterým se osobní údaje zpřístupňují, nestanoví-li zákon o ochraně osobních údajů jinak.
c) zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo majetku dotyčné osoby,
d) se zpracovávají osobní údaje, které již byly zveřejněny v souladu se zákonem a provozovatel je náležitě označil jako zveřejněné; ten, kdo tvrdí, že zpracovává zveřejněné osobní údaje, na požádání prokáže úřadu, že zpracovávané osobní údaje byly již zákonně zveřejněny,
e) společnost zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů provozovatele nebo třetí strany pro tyto účely:

– zajištění provozu věrnostního programu, předsmluvních/smluvních vztahů

Při zabezpečení provozu věrnostního programu je třeba poskytnout následující informace o Vás jako návštěvníky, kteří využívají věrnostní program a provozovatele, kteří vedou evidenci o svých klientech, kteří jsou ale zároveň návštěvníky využívající věrnostního programu:

titul, jméno a příjmení, bydliště (resp. adresa, město a PSČ, která má být uvedena na faktuře, nebo jako údaj pro návštěvníka)
Vaše e-mailová adresa (slouží pro Vaši identifikaci v systému a pro komunikaci s Vámi)
číslo občanského průkazu (slouží k Vaší identifikaci v systému)
pohlaví (slouží pro vypracování statistických informací)
datum narození (slouží k přiznání narozeninových bonusů)
telefonní číslo (pro rychlejší kontakt s Vámi)
pokud věrnostní program využíváte jako firma / živnostník, navíc: obchodní název, IČO a DIČ (pro vystavení faktury a správné zaúčtování)

Tyto údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na našem serveru, a jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém.

Během Vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné informace, které jsou potřebné pro správné fungování věrnostního programu.

Příjemce

Naše společnost může poskytovat vaše osobní údaje těmto příjemcům:

Zprostředkovatelům – kteří vykonávají pro naši společnost podpůrné služby v oblasti mezd a účetnictví, bezpečnosti a ochrany majetku a zabezpečení webhostingových služeb.

Souhlas dotyčné osoby

Společnost získává souhlas dotčené osoby svobodně, bez nátlaku a vynucování, jakož i bez podmiňování hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, poskytovaných služeb nebo povinností vyplývajících pro provozovatele z právně závazných aktů Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána nebo zákona.

Souhlas je udělen samostatně pro každý účel zpracování osobního údaje.

Souhlas můžete jako dotyčná osoba kdykoli odvolat.

Společnost respektuje soukromí a poskytnuté osobní údaje považuje za důvěrné.

Zprostředkovatelé

Společnost při svých podnikatelských aktivitách spolupracuje s více zprostředkovateli, jejichž cílem je poskytování kvalitních služeb, přičemž tyto subjekty při výkonu své smluvní činnosti pro společnost zpracovávají osobní údaje dotčených osob. Jedná se například o podporné služby v oblasti zpracování účetních a mzdových služeb, zabezpečení služeb v oblasti BOZP a zabezpečení služeb v oblasti webhostingových služeb.

Společnost čestně prohlašuje, že při výběru jednotlivých zprostředkovatelů dbala na jejich odbornou, technickou, organizační a personální způsobilost a jejich schopnost zaručit bezpečnost zpracovávaných osobních údajů přijatými bezpečnostními opatřeními ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Společnost zároveň při výběru vhodného zprostředkovatele postupovala tak, aby nedošlo k ohrožení práv a právem chráněných zájmů dotčených osob.

Společnost jako provozovatel uzavřela se zprostředkovateli ve smyslu § 34 zákona o ochraně osobních údajů písemné smlouvy o zabezpečení ochrany osobních údajů zpracovávaných zprostředkovateli, které pověřila zpracováním osobních údajů dotčených osob  v rozsahu, za podmínek a pro účel sjednaný ve smlouvě a způsobem podle zákona o ochraně osobních údajů.

Třetí strany

Aby bylo možné správné vyřízení Vaší objednávky, spolupracujeme is bankami (v některých případech poskytnutí Vašeho jména), s doručovatelskými společnostmi (adresa k dodání) a Vaše údaje poskytujeme i některým dodavatelům, když to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvůli aktualizaci produktů, registrace členských karet v systému poskytovatele, atd.). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vyřízení Vaší konkrétní objednávky. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

Podmínky a způsob zpracování osobních údajů dotčených osob

Společnost zpracovává ve svých informačních systémech osobní údaje dotčených osob automatizovanými i neautomatizovanými prostředky zpracování.

Společnost zpracovávané osobní údaje nezveřejňuje, kromě případů, kdy to vyžaduje zvláštní právní předpis nebo rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu.

Společnost nebude zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu nebo jiného zákonného právního základu za jiným účelem, ani ve větším rozsahu než je uvedeno v této informaci a evidenčních listech jednotlivých informačních systémech provozovatele.

Doba uchování osobních údajů dotčených osob

Doba uchování osobních údajů je stanovena podle účelu zpracování osobních údajů a podle požadavků zvláštních předpisů.

Konkrétní doby uchování předepisuje interní předpis Registraturní plán společnosti vypracovaný ve smyslu zákona o archivech a registraturách.

Společnost předepsaným způsobem zlikviduje ty osobní údaje, jejichž účel zpracování a doba uchování skončila. Po skončení vymezeného účelu je společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje v nezbytném rozsahu a to na výzkum nebo pro účely statistiky v jejich anonymizované podobě.

Společnost zajišťuje, aby osobní údaje dotčených osob byly zpracovávány ve formě umožňující identifikaci jednotlivých dotčených osob po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

Automatizovaná individuální rozhodování včetně profilování

Cookies

Společnost používá ke sledování svých webových stránek analytický nástroj, který připravuje datový řetězec a sleduje, jak návštěvníci používají stránky na internetu. Když si někdo prohlíží stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informace související s návštěvou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkách, prohlížení údajů, odchod ze stránky atd.). Tento nástroj je nástrojem pro zlepšení ergonomického designu webové stránky, pro vytváření uživatelsky přijatelné webové stránky a pro zvýšení online zážitku návštěvníků. Většina prohlížečů internetu akceptuje cookies, ale návštěvníci mají možnost je vymazat nebo automaticky odmítnout. Protože každý prohlížeč je jiný, návštěvníci si mohou nastavit své preference ohledně cookie individuálně pomocí panelu nástrojů prohlížeče. Pokud se rozhodnete neakceptovat cookies, nebudete moci používat některé funkce na naší webové stránce. Více o cookies viz. Cookiepolicy na naší webové stránce.

Společnost využívá reklamní program Google AdWords, jehož prostřednictvím má možnost vytvářet online reklamy a oslovovat lidi právě tehdy, když se zajímají o produkty a služby, které společnost poskytuje. . Umožňuje zobrazení reklamy ve vyhledávání, na YouTube a v e-mailech. Dynamický remarketing umožňuje uživatelům zobrazovat reklamy na produkty nebo služby, které si v minulosti prohlédli. Cookie, zajišťující remarketingové kódy, mohou návštěvníci webové stránky přiměřeným nastavením daného prohlížeče zakázat.

Společnost se dá kontaktovat také prostřednictvím facebooku. Účelem správy údajů je sdílet obsah webových stránek Společnosti a prezentace Společnosti. Hosté se mohou prostřednictvím facebookové stránky dozvědět o novinkách, aktuálních speciálních nabídkách ve společnosti a také si prohlédnout fotky z vybraných zakázek společnosti. Klepnutím na „like“ na facebookové stránce Společnosti souhlasí subjekty, aby Společnost zavěsila na jejich nástěnku na facebooku své novinky a nabídky. Společnost na své facebookové stránce také publikuje fotky/videa z různých událostí. Společnost publikuje tyto údaje fyzických osob jedině v případě, že byl dříve získán jejich písemný souhlas. Další informace o správě údajů z facebookové stránky naleznete v příručce a pravidlech pro ochranu osobních údajů na www.facebook.com. Za účelem prezentace má společnost také svůj profil na sociální síti Twitter, kde může sdílet odkazy se svými sledujícími.

Společnost nepřenáší osobní údaje do třetích zemí a mezinárodních institucí.

Práva dotyčné osoby spojená se zpracováním jejích osobních údajů

Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti od společnosti vyžadovat:

 • v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje ke zpracování,
 • přístup k jejím osobním údajům,
 • v obecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
  opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • vymazání jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
 • likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona,
  omezení zpracování jejích osobních údajů,
 • dotyčná osoba na základě písemné žádosti adresované společnosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, právo kdykoli namítat vůči zpracování osobních údajů vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotyčné osoby je oprávněná, společnost je povinna osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba namítala, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jakmile to okolnosti dovolí,
 • zabránit zpracovávání jejích osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
  právo na přenos jejích osobních údajů k jinému provozovateli
 • to, zda je poskytování osobních údajů zákonným požadavkem nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy ao tom zda je dotyčná osoba povinna poskytnout osobní údaje, jakož io možných následcích neposkytnutí osobních údajů,
 • právo podat návrh na zahájení řízení podle § 100. Dotčená osoba při podezření, že její osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika nebo kontaktovat úřad prostřednictvím jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.
 • Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, která měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

Žádost dotyčné osoby podle zákona o ochraně osobních údajů vyřídí společnost bezplatně, kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, se pořízením technických nosičů a s odesláním informace dotyčné osobě, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Společnost je povinna písemně vyřídit žádost dotyčné osoby nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Omezení práv dotčené osoby podle zákona o ochraně osobních údajů společnost bez zbytečného odkladu písemně oznámí dotčené osobě a Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky.

Společnost Vás jako dotyčnou osobu tímto informovala o ochraně Vašich osobních údajů a poučila Vás o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů v rozsahu této písemné informační povinnosti.

V Prešově dne 25.5.2018

Ing. Matouš Kočiš

Menu