Podmienky členstva a prihlásenie do klubu

 1. Záujemca o členstvo v Klube vyplnením alebo odoslaním dotazníka súhlasí s tým, aby Benefito s.r.o. spracoval údaje uvedené vo formulári. Osobné údaje člena Klubu budú spracované v súlade všeobecne záväznými predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/208 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za riadne a úplne vyplnenú žiadosť sa považuje žiadosť, v ktorej zákazník čitateľne vyplní všetky príslušné políčka, ktoré sú označenené ako povinné. Zákazník bude pred podaním žiadosti o členstvo v Klube preukázateľene informovaný o pravidlách ochrany soobných údajov v spoločnosti Benefito s.r.o.
 2. Členom Klubu sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, ktorá súhlasí s podmienkami členstva potom, čo riadne vyplní registračný formulár (ďalej len „formulár“)
 3. Členstvo osoby (ďalej „Člen“) vzniká po overení emailovej adresy záujemcom o členstvo.
 4. Každá osoba môže podať len jeden registračný formulár, viacnásobné členstvo nie je možné. Členom vernostného programu sa rozumie jedna osoba s jedným prideleným registračným číslom vernostnej karty.
 5. Karta bude členovi odovzdaná do vlastných rúk hneď po vyplnení a odovzdaní dotazníka.
 6. Hneď po obdržaní klubovej karty je držiteľ oprávnený využívať výhody vernostného programu.
 7. Člen vernostného programu súhlasí zo zasielaním reklamného a informačného materiálu, ktorý informuje o zmenách, novinkách a zľavách. Tento súhlas môže člen klubu kedykoľvek zrušiť, a to zaslaním emailu na info@benefito.sk

Doba trvania klubového členstva a členský poplatok

 1. Doba platnosti klubového členstva je vždy do jedného až troch rokov od vystavenia karty.
 2. Benefito zašle členovi klubu informatívny e-mail o predĺženie klubového členstva s informatívnym e-mailom. Po akejkoľvek aktivite na virtuálnom konte sa klubové členstvo predĺži.
 3. V prípade zrušenia členstva, Benefito s.r.o. nazbierané vernostné body, nevyužité zľavy a hodnoty nevracia.

Karta a používanie vernostnej karty

 1. Členovi vernostného programu môže byť vydaná len jedna karta. Karta je neprenosná na inú osobu, jej výhody môže využívať len riadne registrovaný člen klubu.
 2. Karta slúži na preukazovanie členstva vo vernostnom programe, pri využívaní zliav a na priznanie výhod vyplývajúcich z členstva vo vernostnom programe.
 3. Za prípadné zneužitie alebo akékoľvek neoprávnené použitie členskej karty inou osobou bude považované za porušenie podmienok členstva a karta bude členovi odobraná.
 4. Členská karta je majetkom prevádzkovateľa vernostného programu a je neprenosná. Členskú kartu nie je možné upravovať ani nejakým spôsobom do nej zasahovať.

Práva a povinnosti člena klubu

 1. Člen je povinný predchádzať strate, krádeži, poškodeniu a zneužitiu karty inými osobami a je oprávnený využívať výhody a zľavy vyplývajúce z členstva v klube iba pre seba. 
 2. Člen Klubu sa vo vlastnom záujme zaväzuje oznámiť zmenu osobných údajov bezodkladne, a to zaslaním e-mailu na info@benefito.sk 
 3. V záujme zabezpečenia ochrany členov vernostného programu spoločnosťou poverené osoby môžu kedykoľvek vyzvať držiteľa členskej karty na jeho identifikáciu na základe občianskeho preukazu a člen je povinný im občiansky preukaz predložiť. V prípade, že člen občiansky preukaz nepredloží, spolupracovník Benefito je oprávnený neumožniť členovi využívať výhody vernostného programu.

Zánik a zrušenie členstva v klube

 1. Benefito môže zrušiť členovi členstvo v klube ak:
 2. a) člen poruší všeobecné podmienky členstva alebo vo formulári úmyselne uvedie nepravdivé údaje.

Ochrana osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytujete svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušným registračným formulárom (registračný formulár záujemcu o spoluprácu) informačného systému na stránke www.benefito.sk na základe svojho slobodného rozhodnutia. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ, predávajúci a zodpovedný vedúci za stránku: Matúš Kočiš – Benefito s.r.o. Smreková 6480/7, Prešov 08001, IČO: 51251728, DIČ: 212 065 7968. Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.35688/P, oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia trvania registrácie na benefito.sk na účely registrácie zákazníkov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky zákazníka.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie na benefito.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite e-mailom na info@benefito.sk, formou zaslania SMS na číslo mobilného telefónu +421 911 311 213.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ v zmysle platných právnych predpisov povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky (lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená), budú bezodkladne zlikvidované po uplynutí zákonnej lehoty.

Osobné údaje, ktoré uvádzate do príslušného registračného formuláru musia byť pravdivé a aktuálne.

Záverečné ustanovenia

 1. Spolupracovníci Benefito môžu kedykoľvek vyzvať držiteľa členskej karty o jeho identifikáciu na základe dokladu totožnosti.
 2. Benefito si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a aktualizovať podmienky vydávania 

Tieto všeobecné podmienky členstva vo vernostnom programe sú platné od 01.01.2014.

Menu